React Advies & Training

Specialist voor professionele aanpak van verbale en fysieke agressie en het verhogen van mentale weerbaarheid.

FAQ Bedrijven


Hieronder vindt u de meest gestelde vragen met betrekking tot onze bedrijfstrainingen:

 1. Wie zit er achter React Advies & Training?
 2. React Advies & Training is een trainingsbureau dat in het voorjaar van 2001 is opgericht. De trainers (docenten) komen uit diverse werkvelden en zijn veelal Hbo plus of universitair opgeleid. De directe leiding van React bestaat uit dhr. Mark van Dieren, algemeen directeur en dhr. Ton Olijve, kantoormanager. In 2014 werkten wij met twintig ervaren trainers/coaches, één kantoordirecteur, één secretaresse en één beleidsadviseur. Ons bureau werkt uitsluitend met hoogopgeleid personeel met een enorme variëteit aan specialismen. Onze docenten en coaches zijn zeer ervaren op meerdere vakgebieden (agressie, management, communicatie, conflicthantering, weerbaarheid, persoonlijke veiligheidstechnieken, geweldloze communicatie, multicultureel vakmanschap, et cetera), Hbo plus opgeleid en hebben diverse (ook buitenlandse) certificeringen. Diverse trainers hebben ook een specialistische minor van 6 maanden of zelfs een 2-jarige opleiding (bij de overheid én na een vierjarige Hbo of universitaire opleiding) op het vakgebied van gevaarsbeheersing en/of sociale veiligheid gevolgd. Onze trainingsacteurs zijn allen gespecialiseerd in agressie, conflicten, culturen en lastig gedrag. Dit is een voorwaarde voor verbinding aan ons bureau. Naast acteur zijn zij vaak ook nog trainer en/of coach.
 3. Is een agressietraining verplicht?
 4. De werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht elke medewerker met klant-cliënt contacten een training agressie hantering of agressiebeheersing aan te bieden. Werkgevers moeten op grond van de Arbowet (artikel 4) werknemers beschermen tegen agressie en geweld. Het kan hierbij gaan om agressie van klanten, cliënten, patiënten, scholieren of publiek, maar ook om zogenaamt intern geweld (bijvoorbeeld pestgedrag tussen medewerkers onderling). De wetgeving op dit terrein heeft tot diverse ontwikkelingen geleid. In de praktijk komt dat er op neer dat een werkgever eens in de twee tot drie jaar een opfriscursus moet aanbieden.
 5. Is er een keurmerk voor agressietrainingen?
 6. Nee, helaas is dat landelijk keurmerk er nog niet. React Advies & Training doet zijn uiterste best om haar kwaliteit te waarborgen en hoog te scoren opservice. Wij werken daartoe bijvoorbeeld nauw samen met diverse Hogescholen in Nederland. Met enkele andere grote bureau's wordt er momenteel gekeken naar een landelijk keurmerk voor agressietraining. Medio najaar 2015 worden pas de eerste resultaten van dit onderzoek verwacht. Accreditering trainingen Er is zicht op accreditering van onze trainingen in het onderwijs. Accreditering is net als certificering om verschillende redenen zinvol. 1. Accreditering dwingt ons tot dialoog over de kern van ons werk. Wat doen we eigenlijk precies en waarom? 2. Accreditering leidt tot risicobeheersing en kwaliteitsverbetering. 3. Je kunt het zien als middelvoor sturing, in de zin van benchmarking en verantwoording afleggen. Onze trainingen vallen onder het CRKBO Hierop is de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI van toepassing. Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Zie voor de eisen www.crkbo.nl. Verder zijn wij geaccrediteerd door in samenwerking V&V te bieden én in specifieke gevallen door de KVLO en het Registerleraar.  Tot slot is React Advies & Training ook opgenomen in het landelijke Expertisecentrum Veilige Publieke Taak (EVPT) van het minsterie van BZK.  
 7. Is een agressieprotocol verplicht voor bedrijven of instellingen?
 8. Het verplicht aanwezig zijn van een agressieprotocol staat niet letterlijk in de Arbo-wet. De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en werkinstructies. Dat wil bijvoorbeeld zeggen 'hoe moet uw personeel handelen in geval dat …...........' In de praktijk kan onder andere dat door een agressieprotocol op te stellen. Het opstellen van goede arbeidsinstructies is van veel factoren afhankelijk. Het dient afgestemd te zijn op de aard van de werkzaamheden. Voorbeeldvragen die u zichzelf als werkgever zou moeten stellen zijn: - Is er sprake van ambulante dienstverlening (dienstverlening buiten de gewone werkuren)? - Wordt altijd in directe nabijheid van collega’s gewerkt? - Wordt er gewerkt met groepen (risicovolle) cliënten/patiënten/leerlingen of zijn er vooral een op een contacten? De werksituaties kunnen sterk variëren. Het is daarom vaak zinvol dat een bedrijf of instelling voor elk team (werksoort) een eigen agressieprotocol opstelt.  
 9. Ik ben OR-lid. Hoe kan ik ons agressiebeleid het beste toetsen?
 10. Om het agressiebeleid van je organisatie te controleren, kijk je als eerste naar de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak van jullie bedrijf.   Kijk of er voldoende aandacht voor agressie en risicoreductie is ingeruimd. Controleer of de maatregelen in het plan van aanpak daadwerkelijk zijn geïmplementeerd (gerealiseerd). Bijvoorbeeld: - Wanneer was de laatste agressietraining? - Worden er opfriscursussen georganiseerd? - Is er ook aandacht voor bijscholing van leidinggevenden op gebied van agressiemanagement?   Onderzoek ook of de RI&E wordt aangepast en recent is opgesteld (maximaal 5 jaar geleden). Pas de RI&E aan als het onderwerp agressie niet voldoende aandacht heeft of als de manier van werken of het type klanten/patiënten/cliënten/leerlingen/bezoekers inmiddels veranderd is.   React Advies & Training biedt speciale agressiemanagementseminars voor leidinggevenden en managers.
 11. Is het verstandig om een medewerker met ruime vechtsportervaring ons personeel te laten trainen in het omgaan met agressie?
 12. Ons antwoord is nee (dat is in principe geen goed idee). Het effectief trainen van medewerkers in het omgaan met agressie is geen sinecure. Er komen veel zaken (bewust of onbewust) in een agressietraining aan bod. Het behandelen en aanleren van gespreksvaardigheden en omgaan met trauma's van deelnemers zijn hier twee eenvoudige voorbeelden van. Verkeerde training kan een averechts effect bewerkstelligen. Vechtsport is in onze ogen geen gewenst antwoord op agressie op de werkvloer. Wij maken allereerst onderscheid tussen vechtkunst, vechtsport en realistische training (Reality Based Training). Voor specifieke beroepsgroepen is reality based training een verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde aanvulling op of een onderdeel van een bestaande agressietraining. Onze docenten hebben hiervoor meerdere, erkende en specifieke opleidingen gevolgd. Alternatief 1. U kunt uw medewerker met ruime vechtsportervaring (én voldoende sociale vaardigheden) middels een coachingstraject tot agressietrainer laten opleiden. 2. Na het volgen van een agressietraining met uw team verzorgt uw medewerker (met ruime vechtsportervaring) periodiek het fysieke onderdeel van de agressiecursus. Denk bijvoorbeeld aan teamprocedures. Dit is dan een extra interne training en een aanvulling op de bestaande training met een allround docent agressiehantering. Aan het tweede alternatief zijn enkele 'haken en ogen' verbonden (denk aan onderwijsbevoegdheid, EHBO, aansprakelijkheid, et cetera).  
 13. Is er een relatie tussen tevredenheid en daadwerkelijke leerprestatie van cursisten?
 14. Uit onderzoek (Goleman) blijkt dat er geen verband bestaat tussen tevredenheid over een cursus (zoals gelijk na afloop gemeten) en daadwerkelijke leerprestatie. Mark van Dieren (43 jr.), directeur van React Advies & Training, zegt hierover: 'Dat cursisten een training prettig vinden, wil niet altijd zeggen dat er echt iets is geleerd. Helaas is de gangbare praktijk dat trainingen vooral worden opgezet om hoog te scoren op amusementswaarde.' 'Het was boeiend, dus goed.' is de redenering. Met name bij agressietrainingen is dit een valkuil. Agressietraining is niet per definitie leuk. Effectieve agressietraining is vaak enigszins confronterend. Aan de andere kant mag de training geen onnodige angst opwekken of extra traumatiseren. De balans hiertussen is van cruciaal belang.' Pijnlijke conclusie is dat trainingsbureau's die alleen maar topscores (cijfers 8 en hoger) halen, zich zouden moeten afvragen wat er exact is gemeten en of dit nu echt wenselijk is bij het aanbieden van agressietrainingen.  
 15. Wat omvat jullie servicepakket (zonder kosten)?
 16. Onze Standaardservice bij onze trainingen omvat: - Uitgebreide intake voorafgaand aan de training; - Werkplekbezoek (bij meerdaagse training); - Blended learning: de nieuwste manier van leren bij REACT; - Extranet met speciale inlog voor klanten (apart voor medewerkers en leidinggevenden); - Schriftelijk verslag van de evaluatie na afloop van onze training; - Twee jaar kosteloze juridische rechtsbijstand *; - Twee jaar kosteloze psychologische bijstand *. * De exacte voorwaarden zijn opvraagbaar en/of vindt u in ons extranet.
 17. Hoe kies ik een goed trainingsbureau op gebied van agressietraining?
 18. Er doen veel verhalen de ronde over agressietrainingen. Hoe weet ik of ik een goede training krijg? Veel trainingsbureaus bieden immers cursussen op dit gebied aan. Niet elk bureau is echter gespecialiseerd in cursussen of workshops op gebied van agressie. Zonder voor eigen parochie te willen prediken bieden wij u enkele aandachtspunten voor het selecteren van het juiste bureau (trainer). Hoe scheidt u het kaf van het koren?  Waar kunt u op letten bij de selectie van een trainingsbureau op gebied van agressietraining? Hieronder twaalf aandachtspunten: Zijn de docenten gecertificeerd? Hebben de docenten een onderwijsbevoegdheid? Komen de docenten uit de praktijk? Is men nog nauw verbonden met deze praktijk? Kunt u de CV's en het portfolio van de desbetreffende docenten opvragen? Zijn de trainingen wetenschappelijk onderbouwd? Is er een gedegen visie op gebied van weerbaarheid? Sluiten de trainingen aan bij de realiteit? (reality based training) Biedt het bureau meer dan alleen training (kostenloze service vooraf en achteraf)? Zijn de referenties van het bureau opvraagbaar en transparant? Krijgt u een heldere en duidelijke offerte? Zijn de algemene voorwaarden en de klachtenregeling gedeponeerd en online zichtbaar? Hoe borgt het bureau gericht maatwerk? Heeft men een duidelijke en heldere visie op gebied van leren? Tot slot: Een goed bureau zorgt bij trainingen op gebied van agressie voor voldoende veiligheid, zodat mensen de ruimte hebben om ervaringen te delen. Hierbij is niet de bedoeling om alleen maar bij die ervaringen stil te blijven staan. Uit onderzoek blijkt dat agressietraining pas effectief is als je je primair emotionele reacties kan controleren (stress-inoculatie) en vervolgens intensief en realistisch oefent met vaardigheden die erop gericht zijn om effectief te reageren in bedreigende situaties. Gemengd leren (‘Blended learning’) is aantoonbaar effectiever en efficiënter. Zie ook keurmerken voor trainingsbureau's.  
 19. Wat is het verschil tussen agressiemanagement en agressietraining?
 20. Een agressietraining biedt een cursus op gebied van agressiebeheersing voor uw personeel. Hierin leert uw medewerker om agressief gedrag van een agressor om te buigen (de-escaleren) en/of effectief grenzen te stellen. Hiervoor hanteren bureau's diverse methodieken. In sommige trainingen krijgt uw medewerker ook nog persoonlijke veiligheidstechnieken aangeboden. Een seminar agressiemanagement omvat informatie over het inzetten van effectief agressiebeleid. Hierin wordt vaak een managementcyclus, zoals het 6xS-veiligheidsmodel (© van Dieren - de Vries), doorlopen en behandeld. Een goede workshop biedt een leidinggevende gedegen inzicht in diverse stadia van agressiebeleid. Dit biedt een juiste, langetermijn visie op gebied van veiligheid voor een consistente aanpak van agressie op de werkvloer. Na afloop heeft een manager zicht op de (nog) te nemen acties binnen zijn/haar organisatie. Het woord agressiemanagement wordt vaak misbruikt. Het is veel omvattender dan alleen maatregelen ter bestrijding van agressieve 'klanten'.